LA SORTIDALa sortida és la jugada més important de la botifarra degut a que marca el desenvolupament de la mà i a que permet transmetre el màxim d’informació al disposar de la totalitat de cartes per escollir.

La botifarra és un joc de 48 cartes repartides en grups de 12 que donen un total de 69.668.534.468 possibles combinacions, la qual cosa fa que res sigui “sempre” o “mai”, d’aquesta manera haurem d’escollir la sortida en funció del joc global que tinguem, especialment del número de trumfos i del com veiem que estan col·locades les cartes. També la sortida variarà en funció de si és trumfo directe o delegat, de si han contrat els contraris o nosaltres, i del lloc on es troba situat qui ha cantat trumfo o qui ha contrat (a la nostra dreta o esquerra).

La sortida d’arrastre i el descart no ve contemplada àmpliament en aquesta exposició ja que li dedicarem un capítol específic.

Aquí establirem una proposta de sortides en les que pretenem donar la millor informació possible al company/a per tal d’obtenir la major puntuació.

A. HAN CANTAT TRUMFO ELS CONTRARISA.1 Trumfo Directe (no contrat)

En aquest cas la selecció de sortides per ordre de prioritats seria la següent:

Manilla-As amb més de 3 cartes del pal

- Amb manilla i as d’un pal sortir de manilla per mostrar al company/a que portem l’as, permetre que ens carregui figura si en porta i que quan entri ens vingui al pal per fer-nos l’as i arreplegar punts pel camí. Segons les cartes que ens entreguin i les altres opcions que tinguem ens aturarem o continuarem encarant-nos d’aquest pal sempre que qui ha cantat trumfo estigui situat a la nostra dreta.

A excepció que no tinguem cap altre opció cal aplicar la dita “M’estimo més ser amo que mosso”, d’aquesta manera intentarem mantenir la carta que domina el pal per evitar que es puguin donar descarts..

La dita “Tres d’un palo malo” ens adverteix que en tocar el pal 3 vegades els contraris poden obtenir un descart que pot provocar que ens fallin un altre pal i/o marcar el pal que els interessa.

_Exemple:_

Amb 9, 1, 10 i 7 i sense cap as que defensar d’altres pals, si tenim a qui ha cantat trumfo a la nostra dreta encararem de manilla, si no ens entreguen els contraris el rei continuarem amb l’as i si encara no ha sortit el 12 provarem de tocar el mateix pal amb el 10 per veure si el company/a falla el rei.

Ens podem trobar que els contraris sacrifiquin alguna figura per tal d’aturar el nostre pal llarg, en aquest cas hem de veure en funció de la resta del cartonatge si canviem de pal. El que no hem de fer és sortir de petita del mateix pal confiant que fallaran els contraris si no tenim garantit el fallo.

Defensar As amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Amb as i un mínim de dues més sortirem de la segona(*) en valor d’aquest pal per dominar el pal i aconseguir entrada.

(*) Quan han fet trumfo els contraris sortirem sempre de la segona excepte quan siguin consecutives que sortirem de la més alta (veure cas especial d’as-rei). D’aquesta manera si sortim de 10 i el company/a porta el 12 l’haurà de sacrificar per evitar que els contraris es facin basa amb el 11, en canvi si sortim de 11 i el company/a porta el 12 no li caldrà entregar-lo perquè sap que en sortir de segona portem l’as (en el cas de que sigui la major de pal llarg amb cavall i sota tampoc caldrà col.locar el rei perquè no hi guanyem res).

Pal llarg de Manilla-Rei

- Amb pal llarg de manilla-rei sortirem de manilla i cas de no carregar el company/a l’as sortirem per sota del mateix pal quan qui ha cantat trumfo està a la nostra dreta. Amb un pal llarg (5 o més cartes del mateix coll) les probabilitats de que algun jugador tingui semifallo són altes, encara més quan el trumfo és directe, per la qual cosa si no encarem el pal nosaltres i abarrotéssim amb el 12 ens podrien fallar la manilla quan tornin a tocar aquest pal. Si l’as el porta el company/a ens el carregarà (“Si el company et surt de manilla amb l’as li fas companyia”) i seguirem dominant el pal amb el rei.

“De manilla no sortiràs si no portes rei o as”, compte amb aquesta jugada perquè si la partida està avançada pot ser que el company/a ens surti de manilla per no anar a un pal que dominen els contraris i evitar d’aquesta manera que es produeixin descarts, en aquest cas no posarem l’as d’acord a cóm haguem vist que s’ha desenvolupat la mà.

Dues d’As i figura

- Amb dues d’as i figura podem provar de defensar l’as si no tenim cap de les opcions anteriors degut a que hi ha moltes probabilitats de que amb la figura fem saltar la manilla, i sempre serà una opció millor que anar a un pal que no dominem i que pot donar lloc a descarts o a que fem caure figura al company/a.

Dues o semifallo de Rei

- Amb dues de 12 ó semifallo de 12 sortirem de rei. La sortida de 12 li està dient al company/a que no és el nostre pal, i que anem a caçar l’as del contrari o defensar l’as del company/a. També li està dient que no tenim cap as que defensar ni cap pal llarg de manilla.

Dues d’As i blanca

- Amb dues d’as i blanca podem provar de defensar l’as quan qui ha fet trumfo es troba a la nostra esquerra confiant que el seu company/a no abarroti la manilla al tractarse d’un trumfo directe.

Pal llarg sense Manilla-As

- Amb pal llarg de 5 cartes sense manilla-as sortida d’aquest pal a triar, preferentment com hem dit abans de la segona o de la major si tenim dos cartes consecutives. Encara que poguem fer caure figura al company/a, al tenir pal llarg evitarem descarts.

Sortida de semifallo

- En el pitjor dels casos sortida de semifallo d’altre carta que no sigui el rei. La dita “Sortida de semifallo malo” o “Sortida de carta sola, sortida de can titola” ens adverteix que tocar un pal de carta sola és arriscat, ja que si bé si el company/a porta manilla i ens hi torna aprofitarem els trumfos i aconseguirem fer basa, també és probable que podem fer caure figura del company/a si no porta la manilla, així com provocar que els contraris es puguin descartar una vegada hagin destrumfat ja que és probable que dominin el pal del que hem sortit amb semifallo.

La contrasortida en el cas de trumfo directe dels contraris seria tornar al pal del company/a si qui ha cantat trumfo es troba a la nostra dreta, perquè com més aviat trobem el fallo de qui ha cantat trumfo millor podrem dibuixar la distribució del joc, a excepció de la sortida de rei en la que com hem explicat el company/a ens diu que va a caçar, i ja dependrà de si ens interessa a nosaltres tocar el pal o no.

Vull fer esment d’evitar sortir arrastrant de cara a qui ha cantat trumfo directe perquè amb molta probabilitat farem caure figura de trumfo del company/a si en porta i fem el joc als contraris ja que difícilment els destrumfarem.

A.2 Trumfo Delegat (No Contrat)En aquest cas la selecció de sortides per ordre de prioritats seria la següent, encara que dependrà del número de trumfos que tinguem (2 ó menys, o 3 ó més):

Manilla-As amb més de 3 cartes del pal

- Veure comentaris del punt A.1

Defensar As amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Veure comentaris del punt A.1

Arrastre

- Amb dos manilles i sense cap semifallo ni fallo sortirem per sota de trumfo si qui l’ha cantat es troba a la nostra dreta per tal de que entrin en basa els altres jugadors i ens vinguin de cara per agafar el màxim de punts amb les manilles.

Pal llarg de Manilla-Rei

- Amb pal llarg de 5 amb manilla-rei sortirem de manilla i en el cas de no carregar el company/a l’as sortirem de petita encara que aquesta jugada dependrà del numero de trumfos que tinguem, com més trumfos menys tocarem el pal per tal d’abarrotar-nos amb el rei i intentar caçar l’as amb la manilla, és a dir, amb 2 o menys trumfos faríem aquesta sortida, amb 3 o més trumfos esperarÍem a que ens vinguin al pal.

Pal llarg sense Manilla-As

- Amb 3 de rei i amb 3 o més trumfos, ens podem plantejar sortir de la segona depenent del seu valor per defensar el rei i indicar al company/a que és un pal que ens interessa (recordem que la sortida de rei indica al company/a que anem a caçar i no ens interessa el pal).

Dues o semifallo de Rei

- Veure comentaris del punt A.1

Dues d’As i figura

- Veure comentaris del punt A.1

Sortida de semifallo

- Al que hem dit en el punt A.1 afegiria que amb 3 o més trumfos la sortida de semifallo pot ser un veritable desastre ja que podem fer caure en una basa el rei, l’as del company/a i la manilla, per la qual cosa és millor esperar a que toquin el pal els altres encara que ens poguin destrumfar i perdem l’opció de fallar aquest pal.

En el cas de trumfo delegat dels contraris no sortirem de dues d’un pal amb As i petita, ja que probablement ens abarrotin i perdrem l’as, és millor esperar a veure cóm es desenvolupa la mà.

La contrasortida en cas de trumfo delegat no serà tornar d’entrada al pal del company/a sinó informa’l del joc que tenim, sortint de manilla si disposem de manilla-as o defensant as si en tenim 3 del pal, d’aquesta manera el company/a sabrà quin pal volem. Si d’entrada tornem a la sortida del company/a vol dir que no tenim cap as que defensar i el company/a podrà obrir el pal que li interessi.

_Exemple:_

Si trumfo és oros.

Primera sortida del company/a de 10 de copes i agafem nosaltres de manilla. Si tenim 3 cartes amb as del pal de basto sortirem de la segona a defensa’l. Si el company agafa amb la manilla de basto ens tornarà al basto i nosaltres si ens fem l’as li tornaríem a la copa.

A.3 Tumfo Contrat pel Company/a

En aquest cas sortirem de la carta més alta que disposem i que ens permeti entrar en joc.

Manilla-As

- Amb manilla i as d’un pal sortirem de manilla per mostrar al company/a l’as, però a diferència del cas A.1 no ens encararem del mateix pal a excepció que el company/a ens mostri fallo directe, així que trascollarem per donar entrada al company/a ja que és ell qui ha contrat, i que quan agafi basa ens vingui al pal en el que li hem mostrat que teníem l’as i poguer arreplegar figura pel camí.

Defensar As amb mínim de 3 cartes del mateix pal

Veure comentaris del punt A.1

Sortida de semifallo de Rei o semifallo

- En el cas de no tenir cap altre opció d’agafar basa sortirem de semifallo confiant en que el company/a entri amb la manilla i ens hi torni per aprofitar el trumfo i obrir un coll nou.

Dues de Rei

- Veure comentaris del punt A.1

Arrastre

- Arrastrar de la més alta si qui ha fet trumfo el tenim a la nostra dreta i no tenim cap fallo ni semifallo. Hi ha qui opina que s’ha de sortir d’arrastre si es disposa de manilla amb la qual cosa el company/a que ha contrat quan entri podrà sortir apretant del pal que no porti manilla, aquesta opció però pot perjudicar al company/a si porta un semifallo ja que li fem perdre un trumfo, com també pot beneficiar-nos si destrumfem al company/a de qui ha cantat trumfo en el cas que tingués un semifallo.

Si el company/a ens surt arrastrant quan agafem basa hem d’obrir-li pal per agafar punts pel camí, tornar-li l’arrastre no acostuma a ser la millor jugada.

Pal llarg de Rei

- Amb 4 o més de rei sortirem de la segona en valor per defensar-lo o bé de rei en funció de quina sigui la segona carta.

_Exemple:_

Amb 12-10-6-4 sortiríem de 10, en canvi amb 12-6-4-2 sortiríem de 12 perquè ens serà difícil defensar-lo desprès, i perquè apretant de rei farem caure l’as si està a la nostra dreta.

Dues d’As i figura

- Veure comentaris del punt A.1

Pal llarg sense Manilla-As-Rei

- Pal llarg sense manilla-as sortida d’aquest pal de la major.

Dues d’As i blanca

Esperarem al desenvolupament de la mà per fer aquesta sortida, però a diferència del punt A.1 ens podem plantejar sortir d’As si observem que el pal el domina el company/a i d'aquesta manera no tallar-li la collada.

La contrasortida en el cas de trumfo contrat per el company/a serà obrir pal on tinguem entrada (defensar as, semifallo) o obrir pal nou de la major. Tornar d'inmediat a la sortida del company/a que ha contrat li permetrà fer-nos l'as i potser arreplegar algun punt pel camí però desprès quan ell hagi entrat pot trobarse amb dificultats per tocar pal ja sigui perquè té manilla o per por a provocar un descart.

A.4 Trumfo Contrat per Nosaltres- Havent contrat i sense as que defensar ni semifallo ni fallo directe sortiré per sota de trumfo per tal de que entrin en basa els altres jugadors i em vinguin de cara per agafar el màxim de punts amb les manilles. Si qui agafa basa és el company/a no li cal tornar l’arrastre sinó obrir pal del que tingui entrada o apretant per agafar punts. La resta de prioritats en la sortida serien les mateixes del punt A.3

B. HEM CANTAT NOSALTRES

B.1 Trumfo Directe (No Contrat)

Arrastre

- Arrastrarem de la més alta quan agafem basa fins destrumfar als contraris. Ens podem trobar que hem cantat trumfo directe amb 5 i fallo, i sense joc en la resta de pals. Si els contraris no han contrat hem de suposar que el company/a porta punts i hem d’arrastrar, si al llarg de la mà veiem que els contraris dominen el joc i el tenen repartit aturarem l’arrastre per aprofitar els trumfos per fallar.

Defensar As o Rei amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Veure comentaris del punt A.1.

Pal llarg sense Manilla-As-Rei

- Amb pal llarg sense manilla i as sortida d’aquest pal de la més petita per tal de que si els contraris s’abarroten el company/a ho pugui fallar.

Vull fer esment d’evitar la sortida de semifallo d’un pal, ja que podem provocar fer caure en una mateixa basa rei, as (del company/a) i manilla. Tampoc és convenient sortir de pal llarg de Manilla-As fins que haguem destrumfat.

B.2 Trumfo Delegat (no contrat)

Arrastre

- Si tenim trumfo farem un arrastra per destrumfar.

Si el trumfo l'ha fet el company/a arrastrarem de la major en valor o de la segona en funció del valor dels trumfos que tinguem. Amb dues d'as i petita és convenient arrastrar d'as per tal de que el company/a si té la manilla la deixi passar i desprès tornar-li de petita i pogui destrumfar.

Si el trumfo l'hem cantat nosaltres i tenim manilla ens podem plantejar esperar a que sigui el company/a qui arrastri per tal d'arreplegar punts amb la manilla en funció de la resta del cartonatge.

Si no tenim manilla de trumfo sortiríem de tercera o segona en funció del valor de les cartes.

_Exemple:_

Amb 1-10-7-4-2 sortiríem de 10, amb 1-12-7-4-2 sortiríem de 7.

Defensar As o Rei amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Amb as o rei i un mínim de dues més sortirem de la segona en valor d’aquest pal per aconseguir entrada.

Manilla-As

- Amb manilla i as d’un pal sortirem de manilla per mostrar al company/a l’as, però a diferència del cas A1 no ens encararem del mateix pal a excepció que trobem fallo del company/a.

En trumfo cantat per nosaltres podeu observar que no contemplo la sortida de semifallo perquè pot provocar un desastre, és preferible aturar l’arrastre i mostrar al company/a que no li interessa destrumfar del tot per aprofitar els trumfos per fallar un pal.

B.3 Trumfo Contrat

Defensar As amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Veure comentaris del punt A.1

Arrastre

- No és reconamable arrastrar de cara a qui ha contrat (arrastrarem quan el tinguem a la nostra dreta), ni tampoc si el trumfo és de carta petita a no ser que ens interessi per la resta de joc que portem (tenim cartes majors i volem evitar que ens les fallin) doncs amb l’arrastre en el millor dels casos farem caure la manilla del company/a sense que s’emporti punts en la basa.

Quan ens trobem amb trumfo contrat per lo general els punts els porten els contraris i amb el nostre trumfo podem aconseguir fallar alguna de les seves figures si tenim semifallo.

Si hem abarrrotat o quedem majors d’un pal arrastrarem per destrumfar.

C. BOTIFARRAC.1 L’han cantat els contrarisDefensar As amb mínim de 3 cartes del mateix pal

- Veure comentaris del punt A.1.

Pal llarg sense Manilla-As

- Cas de no tenir cap as que defensar sortirem de pal llarg.

Pal llarg amb Manilla

- Si el pal llarg és de manilla podem optar entre sortir de cara de manilla per tal de que el company/a ens carregui els punts que porti i tornar-hi per sota sempre que tinguem entrada en un altre pal, en cas contrari millor no tocar-lo. Si qui ha cantat botifarra el tenim a la dreta i volem netejar el pal podem optar per sortir per sota amb l’esperança que agafi basa el company/a i ens torni al pal encara que no sabrà del cert si ens han abarrotat o tenim manilla, a no ser que estigui acordat amb el company/a la xifra de la carta que marca la diferència (6 o menys surto per sota tenint manilla, 7 o més no tinc manilla).

En la botifarra cantada pels contraris és important “unir forces” i anar ambdós en una mateixa direcció (al mateix pal), d’aquesta manera en la contrasortida anirem al pal que ha encetat el company/a.

C.2 L’hem cantat nosaltres- Si qui agafa basa és el company/a de qui ha cantat la botifarra obrirà pal a on tingui entrada, pal llarg o pal amb la carta més alta amb aquest ordre de prioritats. Es important tenir en compte la deducció de saber que el company/a l’ha cantada amb 2 manilles, un as i 20 punts com a mínim, així que ens podem atrevir a obrir pal nou si d’acord al joc que s’ha vist manca per sortir alguna manilla que ha de tenir el company/a.

- Si la basa l’agafa qui ha cantat la botifarra amb pal llarg de manilla-as obrirem pal de manilla i en funció del que entreguin els contraris continuarem amb el mateix pal.

- Amb as i un mínim de dues més sortirem de la segona d’aquest pal a defensar l’as.

En la botifarra no s’ha de marxar de cartes majors, és important mantenir o buscar el domini de l’entrada al màxim de pals possible i buscar disposar de cartes fermes.

Una de les claus en botifarra són els descarts que tractarem en un altre apartat degut a la seva complexitat.

D. CASOS ESPECIALSSortida amb As-Rei

Amb 1 i 12 quan no és trumfo ni botifarra si hem de tocar alguna d’aquestes cartes és convenient fer-ho d’as ja que donem una informació molt clara al company/a:

La sortida d’as garanteix que portem el rei i que no tenim cap altre as que defensar, per la qual cosa el company/a pot sortir “apretant” d’aquest pal per fer caure figura. També és més avantatjosa aquesta sortida quan el pal és llarg perquè amb quasi tota seguretat ens el fallin a la segona.

Hi ha llocs on es reserva la sortida d'as per mostrar que és carta sola, així el company/a si porta manilla no la posarà i podrà donar un descart quan agafi basa, com també s'evitarà que en una mateixa basa caigui la nostra manilla i l'as.

Vull remarcar que sortirem d’as quan amb as i rei hem de tocar alguna d’aquestes dues cartes però hi hauran ocasions en que portant as i rei sortirem d’altre carta del pal, per exemple quan dominem el trumfo nosaltres o quan havent cantat l’altre parella portem 3 o més trumfos i volguem arriscar per aconseguir el màxim de punts.

Sortida de Rei

La sortida de rei informa al company/a de que no tenim cap as que defensar, i que busquem “caçar” l’as del de la nostre dreta o defensar l’as del company/a, per la qual cosa al company/a no li caldrà que ens torni al pal a no ser que li interessi a ell.

En el cas de trumfo cantat pels contraris ens està dient que portem carta sola ó 2 cartes del pal, ó 3 però amb menys de tres trumfos per la qual cosa entenem que hi han poques probabilitats que ens fem basa amb el rei. Amb 4 cartes d’un pal de rei no sortirem de rei, sinó de la segona en funció del seu valor i del número de trumfos que tinguem.

Sortida de Cavall

La sortida de cavall informa al company/a que estem defensant l’as o que és el nostre coll llarg i tenim la sota.

Sortida d’As amb dues de trumfo

En el cas de que ens interessi arrastrar quan ha cantat trumfo el company/a amb dues de trumfo d’as i carta blanca és convenient arrastrar d’as per d’aquesta manera deixar que el company/a no posi la manilla i desprès quan entri pugui destrumfar sense que li tallem la collada.

'''E. VALOR D'ORDRE DE LA CARTA DINS EL PAL DEL QUE SORTIME.1 Trumfo dels contraris o Botifarra cantada per nosaltres'La sortida serà la segona en l’ordre de valor quan és per defensar figura superior (as, o rei quan en tenim 3 o més), en la resta dels casos serà la major del pal. El company/a haurà de valorar si ha de donar la carta més alta que disposa per fer saltar la carta ferma (
"el tercer la més alta") i que no ens abarrotin. La dita "La manilla al company/a no se li nega mai", ens aconsella posar la manilla a la sortida del company/a, encara que com abans hem explicat poden haber-hi ocasions en que no és necessari.

E.2 Trumfo nostreLa sortida de pal llarg que no és trumfo i sense as que defensar serà de carta petita perquè en el cas de que ens abarrotessin al disposar de major trumfo tenim l’oportunitat de fallar. El company/a no posarà la carta major a no ser que li convingui.

Si qui arrastra és qui ha cantat trumfo ho farà de manilla, i si no la té de la tercera en valor.

E.3 Botifarra cantada per els contrarisLa sortida serà la segona en l’ordre de valor per defensar la figura superior, i l’ordre de prioritat de la sortida serà la del pal on tenim carta major que defensar (as) i en igualtat de carta major del que tenim pal més llarg i de la que ens podem fer basa.

Hi ha qui surt de carta sola (
pal fals'') confiant que el company/a hi tindrà pal llarg, i que enganyarà als contraris al haver obert ell aquest pal, es tracta d'una jugada arriscada que només ens sortità bé si dominem altres pals dels que no ens interesa sortir.

Última actualització Wednesday 29th of June 2022 07:43:41 PM - Pàgina generada en 0.0061 segons.