Reglament de Botifarra

El reglament aquí exposat, mostra una de les moltes versions del Joc de la Botifarra. Concretament la denominada lliure o occidental.

Capítols:
1.- JUGADORS
2.- CARTES
3.- OBJECTIU DE LA PARTIDA
4.- PUNTUACIÓ
5.- REPARTIR LES CARTES
6.- ESCOLLIR TRIOMF
7.- CONTRO, RECONTRO I SANT VICENÇ
8.- JUGAR LES CARTES
9.- RECOMPTE DE PUNTS I CONTINUACIÓ DE LA PARTIDA
10.- FINAL DE LA PARTIDA
11.- VALOR DE LES CARTES
12.- NORMES PER JUGAR LES CARTES
13.- COMENTARIS FINALS
14.- INCOMPLIMENT DE LES NORMES
15.- COMENÇAMENT D'UNA NOVA PARTIDA

1.- JUGADORS

En aquesta versió del joc de la Botifarra, s'hi juga amb quatre jugadors, que formant parella, seuran l'un davant de l'altre.

2.- CARTES

Per a jugar a la botifarra s'utilitza una baralla de 48 cartes formada per quatre pals (Oros, Copes, Espases i Bastos) amb 12 cartes cadascun.

3.- OBJECTIU DE LA PARTIDA

L'objectiu de la partida és arribar als 101 punts abans que la parella contrària.

4.- PUNTUACIÓ

El valor de cadascuna de les cartes és:

Manilla (9), 5 punts
As (1), 4 punts
Rei (12), 3 punts
Cavall (11), 2 punts
Sota (10), 1 punt

Les cartes del 2 al 8 no tenen cap valor.

Per cada basa guanyada es compte un punt. Això vol dir que en cada mà hi ha 72 punts a repartir entre les dues parelles.

Matar la carta que comença una basa, només es pot fer amb una carta de més valor del seu mateix pal o amb un triomf.

La parella guanyadora de cada mà, s'apuntarà la quantitat de punts que passi de 36. Cal tenir en compte que aquesta quantitat haurà de multiplicar-se per 2 si el triomf és botifarra o bé per 2, 4 o 8 si hi ha hagut un contro, un recontro o un Sant Vicenç.

5.- REPARTIR LES CARTES

Abans de començar a jugar una partida, cal establir quin jugador ha de ser el primer en repartir les cartes i triar triomf. Per això un dels quatre jugadors atribueix un pal a cada jugador i aleatòriament gira una carta de la baralla. Aquell jugador que tenia atribuït el pal de la carta girada, serà el primer en repartir les cartes.

Ara ja sabem quin jugador ha de ser el primer en repartir les cartes i triar triomf, el que està situat a la seva esquerra ha de barrejar-les i un cop barrejades, el company del jugador que ha de repartir talla la baralla.

En aquest punt, ja es poden repartir les cartes. S'han de donar de quatre en quatre, començant pel jugador que està a la dreta del que reparteix, les quatre següents al que està a continuació i així successivament, fins a acabar les 48 cartes, repartint-ne 12 a cada jugador.

6.- ESCOLLIR TRIOMF

Un cop repartides les cartes i abans de començar a jugar, cal escollir triomf.

El jugador que ha repartit les cartes, un cop vistes les seves, haurà d'escollir una de les opcions següents:

a) Escollir ell triomf.
b) Passar el torn al company.

a) Per tal d'indicar el triomf que s'ha escollit, cal dir en veu alta el pal corresponent:

OROS
COPES
ESPASES
BASTOS

En aquest cas el pal que s'hagi escollit és el que mana en la mà.

També hi ha l'opció de dir:

BOTIFARRA

En aquest cas no hi ha cap pal que mani sobre els altres.

b) En cas de passar el torn al company, aquest es veu obligat a fer triomf escollint una de les opcions anteriors. (Oros, Copes, Espases, Bastos o Botifarra).

Si el triomf escollit és botifarra, la quantitat de punts que s'apuntarà la parella guanyadora de la mà serà doble.

7.- CONTRO, RECONTRO I SANT VICENÇ

Un cop s'ha escollit triomf la parella contrària pot CONTRAR. Contrar, vol dir que la parella que guanyi aquesta mà, sumarà el doble de punts, o el quàdruple si s'ha fet botifarra.

Per contrar, s'ha de dir clarament: CONTRO. Si no es vol contrar, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

Pot contrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha fet triomf. Només es pot contrar un cop a cada mà, és a dir, si el company ha contrat, nosaltres ja no ho podrem fer.

Un cop la mà està CONTRADA, els components de la parella a qui ha tocat repartir i fer triomf, poden RECONTRAR. Recontrar vol dir que la parella que guanyi sumarà els punts de la mà multiplicats per 4, o per 8 si és botifarra.

Per recontrar, s'ha de dir clarament: RECONTRO. Si no es vol recontrar, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

Podrà recontrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha contrat. Només es pot recontrar un cop a cada mà.

Només si la mà està recontrada i el triomf no és botifarra, qualsevol dels jugadors de la parella que ha contrat podrà fer SANT VICENÇ, en aquest cas els punts es multiplicaran per 8.

Per a fer SANT VICENÇ, cal dir clarament: SANT VICENÇ. Si no es vol fer Sant Vicenç, es donarà un cop amb la mà sobre la taula.

8.- JUGAR LES CARTES

Un cop escollit el triomf i contrat, recontrat o Sant Vicenç, ja podem començar a jugar les cartes. El primer jugador a tirar una carta, és el que està a la dreta de qui ha repartit, per a això, n'escollirà una de les que té a la mà i la deixarà davant seu sobre la taula cara enlaire.

A continuació, la resta de jugadors aniran jugant per ordre contrari al de les busques del rellotge, fins a completar la basa. La parella que hagi guanyat la basa, recollirà les cartes i les guardarà cara avall en un piló. El jugador que guanyi una basa començarà la següent.

9.- RECOMPTE DE PUNTS I CONTINUACIÓ DE LA PARTIDA

Un cop jugades totes les cartes es comptaran els punts que ha fet cada parella, la parella que hagi guanyat la mà s'anotarà els punts corresponents.

A continuació, el jugador que ha repartit a la mà anterior serà l'encarregat de barrejar les cartes, el de la seva esquerra de tallar la baralla, el de la seva dreta, serà l'encarregat de repartir i escollir triomf o delegar i així successivament.

10.- FINAL DE LA PARTIDA

La partida s'acaba quan una de les parelles ha aconseguit superar els 100 punts.

11.- VALOR DE LES CARTES

Cada una de les cartes té un valor determinat. La carta de més valor de les jugades a cada basa és la que guanya o la que mata a les altres. Per determinar el valor de les cartes cal tenir en compte les següents normes:

Dins de cada pal, el valor de les cartes (de més a menys) és el següent:

Manilla (9) 5 punts
As (1) 4 punts
Rei (12) 3 punts
Cavall (11) 2 punts
Sota (10) 1 punt
8 0 punts
7 0 punts
6 0 punts
5 0 punts
4 0 punts
3 0 punts
2 0 punts

Per matar la carta que comença una basa només es pot fer amb una carta de més valor del seu mateix pal o bé amb un triomf.

12.- NORMES PER JUGAR LES CARTES

Per saber quines cartes es poden jugar, s'han de seguir les normes següents:

Pel primer jugador a jugar la basa:
- Pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta és el que anomenarem pal de sortida.

Per la resta de jugadors les normes són les següents:
a) Si la basa va del company (la carta del company és la que està guanyant la basa):
- Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar obligatòriament una d'aquestes sense necessitat de superar-la.
- Si el jugador no té cartes del pal de sortida pot jugar qualsevol carta.

b) Si la basa no va del company (la carta guanyadora és d'un dels jugadors de la parella contrària):
- Si el jugador té cartes del pal de sortida haurà de jugar-ne una d'aquest pal i sempre que pugui haurà de matar-la.
- Si el jugador no té cap carta del pal de sortida però en té d'altres que guanyen la basa (triomf) haurà de jugar una carta que guanyi la basa.
- Si el jugador no té ni cap carta del pal de sortida ni cap carta que guanyi la basa, podrà jugar la carta que vulgui.

Com a resum podem dir que únicament estem obligats a matar les cartes dels contraris, no les del company i que sempre (si en tenim) hem de tirar cartes del pal de sortida.

Variants botifarra.

13.- COMENTARIS FINALS

Jugant a la Botifarra, cal tenir també en compte que està prohibit parlar, ensenyar les cartes i fer senyals i comentaris que puguin indicar quines cartes tenim o bé l'encert o desencert d'una jugada. Malgrat això, és molt normal fer, sempre amb la mesura adequada, comentaris durant la partida, cosa que ajuda a donar un ambient més entretingut al joc.

Les cartes jugades, s'han de col·locar en un piló cara avall. Cada parella tindrà el seu piló, i només es podrà girar, per repassar quines cartes ja s'han jugat, l'última basa de cada piló.

La botifarra és un joc d'estratègia, i com a tal, abans de tirar una carta s'ha de pensar bé quina és l'opció més convenient, ja que un cop hem tirat una carta ja no es pot replegar.

14.- INCOMPLIMENT DE LES NORMES

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes suposa per la parella infractora una sanció que representarà la pèrdua dels punts en joc. És a dir, l'altra parella anotarà 36 punts si és una mà normal, 72 si el triomf és botifarra o va contrat, etc.

Donar malament les cartes, suposa començar una nova mà. No es penalitzarà amb cap punt, però repartirà i farà triomf el jugador situat a la dreta del que s'ha equivocat i per tant es perdrà l'opció a escollir triomf.

15.- COMENÇAMENT D'UNA NOVA PARTIDA

Si un cop acabada una partida se'n vol començar una altra (si els jugadors i les parelles són els mateixos) es continuarà el mateix procediment de barrejar l'últim que ha fet triomf, i repartirà i farà triomf el jugador de la seva dreta.

Última actualització Wednesday 18th of May 2022 08:52:44 PM - Pàgina generada en 0.0052 segons.